Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Methoden en Niveaus

 

Methoden en Niveaus

Lesmethode

Het motto waaronder onze cursussen worden gegeven is een uitspraak van de Italiaanse taalpsycholoog Renzo Titone:

« Door te observeren en te lezen, na te denken aan de hand van een analyse van taalkundige structuren, zal men in staat zijn zichzelf uit te drukken en te communiceren »

Wij hanteren een communicatieve lesmethode volgens de volgende basisprincipes: 

  • een centrale rol voor de cursist, die in tweetallen, groepsgewijs en via rollenspellen de taal leert; 
  • de docent vervult daarbij een ondersteunde rol in de communicatie; 
  • gebruikmaking van authentiek lesmateriaal zoals film, radio- en televisieprogramma’s; 
  • diverse soorten huiswerk; 
  • spiraalvormig leerproces; 
  • tijdens de les aanvankelijk zoveel mogelijk en vervolgens uitsluitend Italiaans spreken.


Cursusniveaus

De diverse soorten cursussen zijn afgestemd op de behoeften van het Nederlandse publiek, maar sluiten tevens aan bij de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Taalvaardigheid van de Raad van Europa (Common European Framework).

In 1993 heeft het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam een overeenkomst gesloten met de universiteiten voor Buitenlanders in Perugia en Siena en sindsdien het cursusaanbod omgevormd volgens de criteria en maatstaven van de Raad van Europa. Zodoende werden de niveaus en vaardigheden geïntroduceerd die vereist zijn voor het behalen van de taalcertificaten CELI (Perugia), CILS (Siena) en, deels, het taalcertificaat van de universiteit Roma Tre.
Vanaf 1994 bieden wij naast de standaardcursussen ook cursussen die voorbereiden op het behalen van de CELI en CILS diploma’s en cursussen commercieel Italiaans die voorbereiden op het CIC examen van de Università per Stranieri di Perugia.
Een standaardcursus bestaat uit 30 lessen van elk anderhalf uur onder leiding van de docent en in totaal 150 uur individuele studie (5 uur per week).
Gedurende de cursus worden twee tussentijdse toetsen afgenomen, in februari en eind mei.
Aan het einde van de cursus vindt een centraal examen plaats. Dit door het Istituto Italiano di Cultura georganiseerde examen wordt rechtstreeks door de cursuscoördinatrice beoordeeld, of onder haar directe supervisie.
Zowel het tussentijdse als het afsluitende examen bestaat uit vijf onderdelen:
Luistervaardigheid (met video, cd of geluidscassette)
Leesvaardigheid
Taalvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Spreekvaardigheid
Bij al onze examens hanteren wij voor het beoordelen van de vaardigheden van de cursisten de ALTE-normen van de Raad van Europa.
Onze cursussen zijn onderverdeeld in vijf niveaus welke overeenkomen met die van ALTE:

Omschrijvingen

Niveau A1 (conform ALTE A1)

Cursisten die een cursus op niveau A1 volgen en het afsluitende examen met goed gevolg afleggen beschikken over de volgende vaardigheden: hij/zij begrijpt en gebruikt alledaagse zinnen en uitdrukkingen om in concrete basisbehoeften te kunnen voorzien; kan zichzelf en anderen voorstellen en is in staat vragen te stellen en te beantwoorden over persoonlijke aangelegenheden zoals woonplaats, kennissen en bezittingen; is in staat een eenvoudige interactie tot stand te brengen mits de ander langzaam spreekt en bereidwillig is. De cursist begrijpt veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen met betrekking tot direct relevante zaken en basale persoonlijke en vertrouwde onderwerpen, zoals boodschappen doen, de weg vragen en zeggen wat zijn/haar beroep is. Hij/zij communiceert in eenvoudige en routinematige situaties welke een simpele uitwisseling van informatie vragen over algemene en vertrouwde onderwerpen; is in staat in eenvoudige termen diverse aspecten van zijn/haar achtergrond en van zaken uit de directe omgeving te beschrijven; is in staat op basisniveau directe wensen en behoeften uit te drukken. Vereisten bij de spreekvaardigheidstoets: in staat zijn te communiceren op basisniveau; de cursist dient vragen van algemene aard te kunnen beantwoorden en in staat zijn zichzelf verstaanbaar te maken. Hij/zij mag nog veel fouten in de zinsbouw maken mits de boodschap duidelijk is. De woordenschat mag nog (zeer) beperkt zijn mits de boodschap duidelijk is. Na afronding van de cursus is men in staat de taalexamens CILS A1 (Siena) en CELI 1 (Perugia) af te leggen.

Niveau A2 (conform ALTE A2)
Cursisten die een cursus op niveau A volgen en het afsluitende examen met goed gevolg afleggen beschikken over de volgende vaardigheden:
hij/zij begrijpt en gebruikt alledaagse zinnen en uitdrukkingen om in concrete basisbehoeften te kunnen voorzien; kan zichzelf en anderen voorstellen en is in staat vragen te stellen en te beantwoorden over persoonlijke aangelegenheden zoals woonplaats, kennissen en bezittingen; is in staat een eenvoudige interactie tot stand te brengen mits de ander langzaam spreekt en bereidwillig is.
De cursist begrijpt veel gebruikte zinnen en uitdrukkingen met betrekking tot direct relevante zaken en basale persoonlijke en vertrouwde onderwerpen, zoals boodschappen doen, de weg vragen en zeggen wat zijn/haar beroep is. Hij/zij communiceert in eenvoudige en routinematige situaties welke een simpele uitwisseling van informatie vragen over algemene en vertrouwde onderwerpen; is in staat in eenvoudige termen diverse aspecten van zijn/haar achtergrond en van zaken uit de directe omgeving te beschrijven; is in staat op basisniveau directe wensen en behoeften uit te drukken.
Vereisten bij de spreekvaardigheidstoets:
in staat zijn te communiceren op basisniveau; de cursist dient vragen van algemene aard te kunnen beantwoorden en in staat zijn zichzelf verstaanbaar te maken.
Hij/zij mag nog veel fouten in de zinsbouw maken mits de boodschap duidelijk is.
De woordenschat mag nog (zeer) beperkt zijn mits de boodschap duidelijk is.
Na afronding van de cursus is men in staat de taalexamens CILS A2 (Siena) en CELI 1 (Perugia) af te leggen. 

Niveau B1 (conform ALTE B1)
Cursisten die een cursus op niveau B1 (binnen het Europees Referentiekader aangeduid met ‘halfgevorderden’) volgen en het afsluitende examen met goed gevolg afleggen beschikken over de volgende vaardigheden:
hij/zij is in staat de belangrijkste aspecten te begrijpen van vertrouwde zaken zoals school en vrije tijd; weet zich gemakkelijk te bewegen in situaties waarin Italiaans wordt gesproken bv. tijdens een reis door Italië; is in staat een eenvoudige tekst te schrijven over onderwerpen van vertrouwde of persoonlijke aard; is in staat ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verlangens en ambities te beschrijven en in het kort meningen en voorgenomen plannen te motiveren.
Vereisten bij de spreekvaardigheidstoets:
in staat zijn te communiceren op basisniveau, zichzelf verstaanbaar te maken en zelf vragen te begrijpen; de cursist dient met een zekere mate van vloeiendheid te spreken (zelf te spreken zonder telkens daartoe aangespoord te moeten worden).
Hij/zij mag nog fouten in de zinsbouw maken mits de boodschap duidelijk is
De woordenschat mag nog beperkt zijn mits de boodschap duidelijk is.
Na afronding van de cursus is men in staat de taalexamens CILS uno B1 (Siena) en CELI 2 (Perugia) af te leggen.

Niveau B2 (conform ALTE B2) 
Cursisten die een cursus op niveau B2 volgen en het afsluitende examen met goed gevolg afleggen beschikken over de volgende vaardigheden:
hij/zij begrijpt de hoofdzaken van ingewikkelde teksten over zowel concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van discussies van technische aard op zijn of haar specialisatiegebied; is in staat redelijk vlot en spontaan te spreken en zodoende een natuurlijke interactie tot stand te brengen met moedertaal sprekers zonder dat de gesprekspartner zich hoeft in te spannen; kan duidelijke en gedetailleerde teksten schrijven over een breed scala aan onderwerpen en een standpunt toelichten met voors en tegens.
Vereisten bij de spreekvaardigheidstoets:
in staat zijn om te communiceren en interactie tot stand te brengen; een vloeiende manier van spreken hebben; over een goed zinsbouwniveau beschikken; een rijke woordenschat hebben die het mogelijk maakt zichzelf verstaanbaar te maken en zichzelf duidelijk uit te drukken.
Na afronding van de cursus is men in staat de taalexamens CILS due B2 (Siena) en CELI 3 (Perugia) af te leggen.

 

Niveau C1 (conform ALTE C1)
Cursisten die een cursus op niveau C1 volgen en het afsluitende examen met goed gevolg afleggen beschikken over de volgende vaardigheden:
hij/zij begrijpt een breed scala aan ingewikkelde en lange teksten en is in staat hiervan de impliciete betekenis te achterhalen; kan zich op een vlotte en natuurlijke wijze uitdrukken; maakt gebruik van de taal op een flexibele en doeltreffende wijze voor sociale, professionele en academische doeleinden; is in staat om duidelijke, doortimmerde en gedetailleerde teksten te schrijven over ingewikkelde onderwerpen en daarin op gedecideerde wijze structuur en samenhang aan te brengen. Vereisten bij de spreekvaardigheidstoets:
in staat zijn om op een vlotte manier te spreken en te interageren; over een zeer goede beheersing van de zinsbouw beschikken; een ruime en gevarieerde woordenschat hanteren zonder daarbij begripsproblemen te veroorzaken.
Na afronding van de cursus is men in staat de taalexamens CILS 3 – C1 (Siena) en CELI 4 (Perugia) af te leggen. 

 

Niveau C2 (conform ALTE C2)
Cursisten die een cursus op niveau C2 volgen en het afsluitende examen met goed gevolg afleggen beschikken over de volgende vaardigheden:
de cursist is in staat om met gemak vrijwel alles te begrijpen wat hij/zij hoort en leest; kan uit diverse, zowel gesproken als geschreven bronnen afkomstige informatie samenvatten en daarbij de onderwerpen in een samenhangende presentatie weergeven; weet zich op een zeer vloeiende en nauwkeurige wijze spontaan uit te drukken en daarbij de fijnste betekenisnuances in complexe situaties aan te geven.
Vereisten bij de spreekvaardigheidstoets:
in staat zijn vloeiend te spreken en in elke situatie (ook werksituaties en in een specialistische context) een vlotte interactie tot stand weten te brengen; een uitstekende zinsbouw hebben; al naar gelang de situatie, beschikken over een rijke, ruime en gevarieerde woordenschat zonder enige begripsproblemen.
Na afronding van de cursus is men in staat de taalexamens CILS 4 – C2 (Siena) en CELI 5 (Perugia) af te leggen.

 


20