Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Nuovi paesaggi? over landschapstransformaties

Datum:

19/03/2021


Nuovi paesaggi? over landschapstransformaties

Nuovi paesaggi?

about landscape transformations 

Transformatie is inherent aan de essentie van het landschap. De transformatiedynamieken zijn altijd afhankelijk geweest van de complexe en onstabiele relaties tussen de ecologische, economische, politieke, sociale en culturele omstandigheden van territoria.

De Europese Landschapsconventie, ondertekend te Florence op 20 oktober 2000 door de lidstaten van de Raad van Europa, legt in de definities van artikel 6 betreffende specifieke bewustmakingsmaatregelen het volgende vast: «Elke Partij verbindt zich ertoe het maatschappelijk middenveld, particuliere organisaties en publieke autoriteiten bewuster te maken van de waarde van landschappen, de rol ervan en de veranderingen die zij ondergaan».

Landschappen zijn altijd afgewisseld en getransformeerd, maar in hoeverre is het mogelijk om transformaties te manegen zonder hun constitutieve identiteit te verliezen? Kunnen we praten over nieuwe landschappen, of zijn het overgangsfases naar vormen van degradatie en vereenvoudiging zonder bewuste doelstellingen en ontwikkelingsstrategieën? Wie zijn de echte actoren van de transformaties van hedendaagse Europese landschappen?

Ondanks goede bedoelingen lijkt de afstand tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de landschapsveranderingen en degenen die ze in het dagelijks leven tot realiteit maken, vaak onoverbrugbaar. Zijn we echt bewust en geïnteresseerd in wat er om ons heen gebeurt in een samenleving die steeds meer ontwricht wordt door sterk individualisme en vervreemdende vormen van virtuele communicatie en socialisatie?

Met de presentatie "Nuovi paesaggi?" zal landschapsontwerper Gianluca Tramutola enkele kwesties onderzoeken die verband houden met de Italiaanse landschappen van de regio Apulië in een dramatische onverbiddelijke transformatie als gevolg van de dood van olijfbomen, veroorzaakt door de bacterie Xylella fastidiosa. Landschapsarchitect Hanneke Kijne zal verwijzen naar enkele voorbeelden van Nederlandse landschappen en een andere benadering van landschapstransformaties laten zien: het creëren van nieuwe landschappen.

De online presentatie, in het Engels, wordt georganiseerd met het tonen van foto's door het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam.

Online presentatie

datum: vrijdag 19 maart 2021 - tijdstip: 19.30 - 21.00 uur

Gratis toegang bij online boeking - de link om toegang te krijgen tot de webinar wordt u toegestuurd nadat u heeft gereserveerd.

Informatie over de docenten:

Hanneke Kijne
Landschapsarchitect
Hoofd afdeling Landschapsarchitectuur - Academie van Bouwkunst Amsterdam
https://morelandscape.nl

 

Gianluca Tramutola
Landschapsontwerper 
Gastdocent - Academie van Bouwkunst Amsterdam
http://www.sap-gt.nl

 

Programma:

19.30 uur
Welkomstgroeten en introductie:

Paola Cordone, directeur van het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam

docenten:

19.45 - 20.15 uur
Nuovi paesaggi?
Gianluca Tramutola, landschapsarchitect en agronoom, gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam

20.25 - 20.45 uur
Nieuwe Hollandse landschappen
Hanneke Kijne, landschapsarchitect en directeur van de afdeling Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam

20.45 -21.00 uur
Debat en conclusies

  __________________________________________________________

 

Transformation is intrinsic in the essence of the landscape. The transformation dynamics have always been dependent on the complex and unstable relationships between the environmental, economic, political, social and cultural conditions of territories.

The European Landscape Convention, signed in Florence on 20 October 2000 by the member States of the Council of Europe, establishes in the definitions of article 6 concerning specific awareness-raising measures: «Each party undertakes to increase awareness among the civil society, private organisations and public authorities of the value of landscapes, their role and changes to them».

Landscapes have always alternated and transformed, but to what extent is it possible to manage transformations without losing their constitutive identity? Can we talk about new landscapes, or are they transition states towards forms of degradation and simplification without conscious objectives and development strategies? Who are the real actors of the transformations of contemporary European landscapes?

Despite good intentions, the distance between those who are responsible for the governance of landscape’s transformations and those who make them real in everyday life often appears unbridgeable. In a society increasingly disrupted by strong individualism and alienating forms of virtual communication and socialization, are we really aware and interested in what is happening around us?

With the presentation "Nuovi paesaggi?", landscape designer Gianluca Tramutola will explore some issues related to the Italian landscapes of the Region Apulia in dramatic inexorable transformation due to the death of olive trees, caused by the bacterium Xylella fastidiosa. Landscape architect Hanneke Kijne will refer to some cases of Dutch landscapes, showing a different approach to landscape transformations: the creation of new landscapes.

The online presentation, in English, is organized with the projection of photographs by the Italian Cultural Institute in Amsterdam.

 

 

Online presentation

date: March 19th 2021 - time: 19:30 – 21:00

Free admission with online booking – the link to access the webinar will be sent to you after you will have booked.

Information about the lecturers :

Hanneke Kijne
Landscape architect
Head of the Landscape Architecture Department – Amsterdam Academy of Architecture
https://morelandscape.nl

Gianluca Tramutola
Landscape designer
Guest teacher - Amsterdam Academy of Architecture
http://www.sap-gt.nl

 

Program:

19:30
Welcome greetings and introduction:

Paola Cordone, Director of the Italian Cultural Institute in Amsterdam

lecturers:

19.45pm - 20.15pm
Nuovi paesaggi?
Gianluca Tramutola, landscape architect and agronomist, guest teacher at the Amsterdam Academy of Architecture

20:25 - 20:45
New Dutch landscapes
Hanneke Kijne, landscape architect and Director of the Landscape Architecture Department of the Amsterdam Academy of Architecture

20:45-21: 00
Debate and Conclusions

2021 nuovi paesaggi cartolina inglese

 

   

 

nuovi paesaggi con data 2021 s

 

 

 

 

 

Inlichtingen

Datum: vr 19 mrt 2021

Tijdstip: Van 19:30 tot 21:00

Georganiseerd door : Istituto Italiano di Cultura Amsterdam

Toegang : Vrij


Locatie:

Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi - Keizersgracht 564 - Amsterdam

1340